เพลงประจำวิทยาลัย

เพลงประจำวิทยาลัยฯ

     อุดมศึกษาพณิชยการ
สถานบันสามัคคีมีน้ำใจ
มีปรัชญาปลูกฝังจริยธรรม
มุ่งสร้างสรรค์พัฒนาอาชีวะ
(ซ้ำ) ใต้ร่มเงาชงโคช่างโอ่อ่า
รวมความคิดรวมใจรวมเรี่ยวแรง
เลือดขาว-เทาผูกพันฉันท์น้องพี่
รอ้ยพันจิตรวมเป็นหนึ่งดวงใจ
เรารวมพลังร่วมสร้างชาติ
เกียรติประวัติขาว-เทา เราบูชา
 เกียรติตระการนามก้องเกริกไกร
ระเบียบวินัย ขาว-เทา เราลือนาม
เลิศล้ำวิชาการ ชำนาญทักษะ
เราสละกายใจใฝ่วิชา
งามสง่าอดทนและเข้มแข็ง
สร้างอุดมฯกล้าแกร่งและเกรียงไกร
เปี่ยมไมตรีสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่
อ.ษ.พ. ก้าวไกลพัฒนา
สร้างตนเองเปรื่องปราชญ์งามสง่า
จะรักษาคู่ชีวัน นิรันดร์กาล