1.สาขาวิชาการบัญชี (ปวช. , ปวส. , ปวส.พิเศษ)

สาขาวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปนอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
– การทำงบการเงินของสถานประกอบการ
– การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
– การวิเคราะห์งบการเงิน
– การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี

แนวทางการประกอบอาชีพ
– ผู้ตรวจสอบบัญชี
– สมุห์บัญชี
– นักวางรูประบบบัญชี
– เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– ข้าราชการกรมสรรพกร
– รับจ้างทำบัญชีอิสระ
– ครู อาจารย์
– ผู้ตรวจสอบภาษีอากร
– เจ้าของสถานประกอบการ
– อาชีพที่นอกเหนือจากวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับปวช.
หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.)
หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6)