8.สาขาภาษาต่างประเทศ (ปวช. , ปวส. , ปวส.พิเศษ)

การเรียนการสอน

  • การสื่อสารภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน (ฟัง-พูด-อ่าน- เขียน) แบบเจาะลึกกับอาจารย์เจ้าของภาษา
  • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อสาธารณะชน
  • เสริมทักษะทั้ง การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การพูดสุนทรพจน์ต่อชุมชน
  • การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน

อาชีพของสาขา

  • ผู้เชียวชาญ 
  • นักแปลภาษา
  • ธุรกิจนำเข้าอิมพอร์ต-เอ๊กซ์พอรต์
  • ครูสอนภาษา / ติวเตอร์
  • มัคคุเทศก์/ไกด์
  • เลขานุการ