3.สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ปวช.)

การเรียนการสอน

 • ทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • การประยุกต์ใช้ศิลปะสมัยใหม่ ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านกราฟิกดีไซน์
 • การพัฒนาเว็บไซต์
 • การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ และ 3 มิติ
 • การประเมินผลงานทางด้านศิลปะ
 • การผลิตสื่อดิจิตอล สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ สื่อวีดิทัศน์ สื่ออินโฟกราฟิก
 • ทำงานในรูปแบบโครงงาน (Project Oriented) ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน

อาชีพของสาขา

 • นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
 • นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
 • ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว
 • นักออกแบบกราฟิก
 • ผู้กำกับศิลป์
 • ช่างภาพ

หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับปวช.
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.)