11.สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ปวส.พิเศษ)

ให้มีความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์และสามารถประยุกต์ใช้ ให้มีความใฝ่รู้ในความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมี วางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์ แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆ  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • หน่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง
  • ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ
  • ฝ่ายโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน
  • บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำเข้าและส่งออก
  • บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลหรือทางอากาศ
  • รับราชการในกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว