7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช. , ปวส.)

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

นักศึกษาสามารถวางแผน ดำเนินการ จัดการ และพัฒนางานอาชีพตามหลักและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพและสื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ นอกจากนี้ยังศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังศึกษาและปฏิบัติทางด้านการออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรมและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อเรียนจบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วสามารถไปทำงานได้ ดังนี้

  • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ
  • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer)
  • ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (IT / Network Support)
  • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
  • นักข่าวหรือบรรณาธิการนิตยสารสายไอที 
  • คุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์