นักเรียนสาขาวิชาการตลาดที่ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ”

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพรนภา พรประสิทธิ์แสง
นางสาวทิพย์อาภา เจริญวัชรตานนท์
นายฮอซาลี แซ็ะอาหลี
นางสาวธัญสินี จันทร์ชู

นักเรียนสาขาวิชาการตลาดที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การคัดเลือกแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษพณิชยการ