RUTS Tourism Festival 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปวส. สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ โครงการ RUTS Tourism Festival 2022
การประกวดแผนธุรกิจภายใต้ธีม “Responsible Tourism Entrepreneur”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย