แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ที่ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 4,500 บาท
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 12
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
1.กัญญาภัค มณีรัตน์
2.เบญจพร หลวงพูล
3.ปฐมาวดี คชกาญจน์
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2