อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

การเข้าอบรมหัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 บรรยายโดย อ.ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี ม.ศรีปทุม