อบรมให้ความรู้ ร่วมมือและป้องกันไข้เลือดออก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจัดทำโครงการ อบรมให้ความรู้ ร่วมมือและป้องกันไข้เลือดออก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก