อบรมเชิงปฏิบัติการ Brain Storming

การระดมความคิดพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาฉบับ 2566-2570
โดยอาจารย์สมภพ จันทราช เป็นวิทยากร
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ