พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege