มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษา

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ที่เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามระเบียบวินัยของวิทยาลัย ตลอด 1 ปีการศึกษา