อบรมเชิงปฏิบัติการ IOT & Network System

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ IOT & Network System จาก นายปณิธาน ธัมมิกะกุล นายสุภัทรชัย สมพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มาให้ความรู้ ในเรื่อง IOT และ ระบบเครือข่าย Network System เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566