ประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 15

อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาต มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จำนวน 42 ท่าน ที่เข้าประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 15 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี