กิจกรรมทัศนศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสายสัมพันธ์ ปวช.3

กิจกรรมทัศนศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสายสัมพันธ์ ปวช.3
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา