การแข่งขันในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ
1. นาย ปฏิพล มิตรช่วยรอด นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 Adobe PhotoShop ได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท / รางวัล / หลักสูตร / โล่ ห์ประกาศเกียรติคุณ / สิทธิในการเป็นตัวแทนแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ
2. นาย อัครพล ยมมาก นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัล ชมเชย Ms.Word 2016 ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 500 บาท / รางวัล / หลักสูตร / เหรียญรางวัล
การแข่งขันในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และอาชีวศึกษา ณ.มหาวิทยาลัยทักษิณ 26 มกราคม 2563