สาขาที่เปิดสอน ปวส.พิเศษ (สำหรับผู้จบ ม.6)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง