สาขาวิชาการบัญชี (AC) ปวส.

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพในด้าน ความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการงานอาชีพ หลักการ ด้านความปลอดภัย หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนางานอาชีพ ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและวัสดุุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะการคิด วิเคราะห์และ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผล การ ปฏิบัติงานอาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะด้านสุข ภาวะและความปลอดภัย ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านการบัญชีด้วยตนเอง ปฏิบัติงานด้านบัญชีครบทั้งวงจร ตามหลักการบัญชีมาตรฐานรายงานทางการเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการตรวจสอบ การวางระบบบัญชี และปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตาม ประมวลรัษฎากร

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานสำนักงานตรวจสอบบัญชี
พนักงานบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว
พนักงานบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วน
พนักงานบัญชีธุรกิจบริการ
พนักงานบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
พนักงานบริษัทเอกชน
ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการเงินธนาคาร
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับปวช.
หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.)
หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6)