สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (LU)

การเรียนการสอน

– การสื่อสารภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน (ฟัง-พูด-อ่าน- เขียน) แบบเจาะลึกกับอาจารย์เจ้าของภาษา
– ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อสาธารณะชน
– เสริมทักษะทั้ง การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การพูดสุนทรพจน์ต่อชุมชน
– การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน

อาชีพของสาขา

– ผู้เชียวชาญ
– นักแปลภาษา
– ธุรกิจนำเข้าอิมพอร์ต-เอ๊กซ์พอรต์
– ครูสอนภาษา / ติวเตอร์
– มัคคุเทศก์/ไกด์
– เลขานุการ