ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุธิษา สุวรรณปักษ์ และนางสาวกมลวรรณ บุญฤทธิ์ที่ได้รับรางวัล ชมเชย
(51 ทีมจาก27 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย) จากการแข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน ระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

————————