พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
โดยนายสุพจน์ จันทราช ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต มอบอำนาจให้อาจารย์ขวัญฤดี จุลกุล หัวหน้าสาขาการบัญชี
เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม