🎉ขอแสดงความยินดี🎉
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด นายสุทธิพงศ์ บุญพิชัย นางสาวจิราพัชร์ เจนจิรวิทย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวณัฐวดี น้อยดำ นางสาวกฤติยา น้อยดำ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
❤️การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาการและเครือข่าย MT สัมพันธ์ครั้งที่ 3
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยมีอาจารย์อนุชิต บุตรสาระและอาจารย์ปฐมพงษ์ ชุมแก้ว เป็นผู้ควบคุมทีม