องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ของวิทยาลัย
เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกระจ่าง จันทราช