สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ..
” นางสาวชลธิชา แสงทอง และ นางสาวซารีนา น้อยสระ “นักศึกษาระดับชั้นปวส.2/6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับ 2
” นายตระกล อุนทรีจันทร์ และ นายฤทธิเดช ไชยวรณ์ “
นักศึกษาระดับชั้นปวส.พ.2/5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ได้รับรางวัล ชมเชย
” การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ กลุ่มที่ 1 การจัดการโลจิสติกส์ ” ภายใต้โครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาการและเครือข่าย MT สัมพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ