ท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เข้ามอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และคณะกรรมการ อวท.ของวิทยาลัย ให้การต้อนรับ