นายสุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ครูผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566
ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ฯ
ซึ่งในปีนนี้มีจำนวน 58 ท่าน โดยมีผลงานยอดเยี่ยม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวเรวดี ช่วยเรือง จากหมวดวิชาพื้นฐาน