ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
ให้เกียรติมามอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมกระจ่าง จันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ