การอบรมการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ในการให้การปรึกษาและดูแลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้