พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ