พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
บริษัท จงซิง เอ็ดดูเคชั่น (Zhongxing Education Company Limited) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมกระจ่าง จันทราช