อบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นพิธีกรในงานพิธีการร่วมกับผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา
โดย อาจารย์กิตติ สังข์สิริ ครูวิทยะฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องจริยธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ