วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ ร่วมมือและป้องกันไข้เลือดออก
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก