ขอแสดงความยินดี …อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.