โครงการวิชาชีพออนไลน์ในหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-โซลูชั่นเย็น

อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการวิชาชีพออนไลน์ในหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-โซลูชั่นเย็น

ขอแสดงความยินดีกับครูประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ขอแสดงความยินดีกับครูประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 14 ”

ขอแสดงความยินดี …อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ขอแสดงความยินดี …
อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain)
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์