ข่าวสาร

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์จำกัด เพื่อร่วมปรึกษาหารือกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ร่วมกับสถานประกอบการ

การเข้าร่วมปรึกษาหารือกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ สาขาการจัดการโลจิสติกส์กับบริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดวิจัย

กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) โดยชมรมวิชาชีพ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดกิจกรรม “ออกกำลังกาย ต้านภัยโรค”

กิจกรรม “ออกกำลังกาย ต้านภัยโรค” ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม เข้าร่วมปรึกษาหารือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อการสอนแบบเกม (Game Base Learning)

ต้อนรับ คณาจารย์จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ในการเข้าร่วมปรึกษาหารือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน