สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG)

การเรียนการสอน

– ทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
– การประยุกต์ใช้ศิลปะสมัยใหม่ ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านกราฟิกดีไซน์
– การพัฒนาเว็บไซต์
– การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ และ 3 มิติ
– การประเมินผลงานทางด้านศิลปะ
– การผลิตสื่อดิจิตอล สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ สื่อวีดิทัศน์ สื่ออินโฟกราฟิก
– ทำงานในรูปแบบโครงงาน (Project Oriented) ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
– บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน


อาชีพของสาขา
– นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
– นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
– ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว
– นักออกแบบกราฟิก
– ผู้กำกับศิลป์
– ช่างภาพ