พิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (#MOU) ระหว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กับ บริษัทกิ๊ฟแลนด์ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด
โดย คุณนรินทร์ธัช รัตนชื่อสกุล ผู้บริหารบริษัทฯ
ณ ห้องประชุมกระจ่าง จันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดการศึกษาร่วมกัน