ขอแสดงความยินดี …อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ขอแสดงความยินดี …
อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain)
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการ ” ปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนตาบอด สู้วิกฤตโควิค -19 “

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา ทางชมรมวิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/10 สาขาโลจิสติกส์ นักเรียนได้จัดทำโครงการ ” ปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนตาบอด สู้วิกฤตโควิค -19 ”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) ในรูปแบบออนไลน์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) ในรูปแบบออนไลน์
ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการ Logistics USP พบปะ นักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระดับ ชั้น ปวช. สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ ปวส./ปวส.พ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โครงการ Logistics USP พบปะ นักเรียน/นักศึกษา
ทั้งในระดับ ชั้น ปวช. สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ ปวส./ปวส.พ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 ปวส.พิเศษ 1/5 ได้จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์ สรรค์สร้างโลก”

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 ปวส.พิเศษ 1/5 ได้จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์ สรรค์สร้างโลก”