เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่สถานประกอบการ

อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่สถานประกอบการ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ สัมมนาออนไลน์ การเตรียมการเพื่อทำพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ สัมมนาออนไลน์ การเตรียมการเพื่อทำพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ได้รับฟัง

โครงการ รู้งาน เข้าใจอาชีพ กับนักโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ รู้งาน เข้าใจอาชีพ กับนักโล จิสติกส์ ครั้งที่ 2ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาโลจิสติกส์

โครงการ นำเสนอผลการฝึกงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการ นำเสนอผลการฝึกงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.พ.1

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดทำโครงการ รู้งาน เข้าใจอาชีพ กับนักโลจิสติกส์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ รู้งาน เข้าใจอาชีพ กับนักโล จิสติกส์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาโลจิสติกส์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์จำกัด เพื่อร่วมปรึกษาหารือกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ร่วมกับสถานประกอบการ

การเข้าร่วมปรึกษาหารือกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ สาขาการจัดการโลจิสติกส์กับบริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดวิจัย