โครงการวิชาชีพออนไลน์ในหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-โซลูชั่นเย็น

อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการวิชาชีพออนไลน์ในหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-โซลูชั่นเย็น

ขอแสดงความยินดีกับครูประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ขอแสดงความยินดีกับครูประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 14 ”

ขอแสดงความยินดี …อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ขอแสดงความยินดี …
อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain)
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขา วิชาชีพโลจิสติกส์

โครงการ ” ปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนตาบอด สู้วิกฤตโควิค -19 “

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา ทางชมรมวิชาชีพนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/10 สาขาโลจิสติกส์ นักเรียนได้จัดทำโครงการ ” ปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนตาบอด สู้วิกฤตโควิค -19 ”