พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) ในรูปแบบออนไลน์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) ในรูปแบบออนไลน์
ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการ Logistics USP พบปะ นักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระดับ ชั้น ปวช. สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ ปวส./ปวส.พ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โครงการ Logistics USP พบปะ นักเรียน/นักศึกษา
ทั้งในระดับ ชั้น ปวช. สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ ปวส./ปวส.พ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 ปวส.พิเศษ 1/5 ได้จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์ สรรค์สร้างโลก”

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 ปวส.พิเศษ 1/5 ได้จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์ สรรค์สร้างโลก”

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมปรึกษาหารือกระบวนการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับบริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นำโดย อ.สมภพ จันทราช หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าพบ คุณณฐา ภารดาฐิติกุล ผู้จัดการ บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด

เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่สถานประกอบการ

อ.ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่สถานประกอบการ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ สัมมนาออนไลน์ การเตรียมการเพื่อทำพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ สัมมนาออนไลน์ การเตรียมการเพื่อทำพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ได้รับฟัง

โครงการ รู้งาน เข้าใจอาชีพ กับนักโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ รู้งาน เข้าใจอาชีพ กับนักโล จิสติกส์ ครั้งที่ 2ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาโลจิสติกส์

โครงการ นำเสนอผลการฝึกงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการ นำเสนอผลการฝึกงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.พ.1

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดทำโครงการ รู้งาน เข้าใจอาชีพ กับนักโลจิสติกส์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ รู้งาน เข้าใจอาชีพ กับนักโล จิสติกส์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาโลจิสติกส์