ผู้เรียนจะได้รับความรู้
– การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
– การออกตั๋วโดยสาร
– งานมัคคุเทศก์
– ธุรกิจการบิน
– ประวัติและความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
– การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
– การท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
– ความรู้ด้านการโรงแรม
– การบริการอาหาร และเครื่องดืม
– การดำเนินงานส่วนหน้าของโรงแรม
– งานฝ่ายแม่บ้าน
– ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย

อาชีพที่รองรับ
– บริษัทนำเที่ยว
– งานมัคคุเทศก์
– งานในภัตตาคาร
– โรงแรมและรีสอร์ท
– ธุรกิจการบิน
– การออกบัตรโดยสาร
– งานการขนส่ง
– งาประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา