ประกวดวาดภาพ ดิจิทัล (Digital Art)

ผลรางวัลการประกวดวาดภาพ ดิจิทัล (Digital Art)
ในหัวข้อ “เด็กอุดมรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด”
🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายวรัญญู สังข์แก้ว นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายณัฐวุฒิ ริทธิโต นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
น.ส.ศิริรักษ์ ชลภักดี นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก