สาขาวิชาการตลาด (MK)

สาขาวิชาการตลาด
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

แนวทางการประกอบอาชีพ
– นักวิเคราะห์การตลาด
– เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
– เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
– ตัวแทนขาย
– เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

แนวทางการศึกษาต่อ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป