สาขาวิชาโลจิสติกส์​ (LT)

สาขาวิชาโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์เน้นการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม และพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหา ในสายงานอาชีพโลจิสติกส์ ตั้งแต่ต้นน้ำ(แหล่งวัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ(ลูกค้า) ซึ่งระหว่างที่สินค้า หรือบริการ จะถึงมือลูกค้าก็ล้วนแต่ต้องมีการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การส่งมอบ การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น ทำให้สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นสายงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต

แนวทางการประกอบอาชีพ
– งานบริการการขนส่ง
– งานบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ
– งานการวางแผนการผลิต
– การวางแผนการกระจายสินค้าและจำหน่าย
– นำเข้าและส่งออกสินค้า
– ธุรกิจระหว่างประเทศ
– ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

แนวทางการศึกษาต่อ
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาการจัดการ
– สาขาบริหารธุรกิจ