สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (CT)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ก้าวล้ำโลกเทคโนโลยีสู่การเป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการประกอบอาชีพ
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
– เลขานุการ
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
– นักออกแบบ application มือถือ

แนวทางการศึกษาต่อ
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
– สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Game and Interactive Media)
– สาขาสารสนเทศการแพทย์ (Medical Informatics)
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
– สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security)
– สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia)
– สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic design)