การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2566
วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ