วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสร้างกระบวนการดำรงชีวิตของตนอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนภายใต้มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

ภาระงาน (Mission) 

1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะสูง
2. สร้างจุดเด่นในการจัดการศึกษาในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
5. สร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาวิชาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในระหว่างเรียน
8. การบริหารงานภายใต้หลักการและวิธีการที่เป็นระบบ
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งเสริมประสบการณ์ผู้เรียน