กรกฎาคม 1, 2524

พ.ศ. 2524

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชีในรอบบ่าย ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2524 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2524  โดยมีนายกระจ่าง จันทราช เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  มีนายสมนึก กิ้มสวัสดิ์  เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษา 2524  ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก มีนักศึกษา จำนวน 67 คน มีครูและบุคลากร จำนวน 20 คน และอาจารย์พิเศษจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกจำนวนหนึ่ง มีอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง และอาคารสำนักงานชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ในรอบเช้าและรอบบ่าย  ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2526  ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526

กรกฎาคม 1, 2524
กุมภาพันธ์ 10, 2527

ปีการศึกษา 2527

ต่อมาในปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี รอบเช้า  ตามใบอนุญาตเลขที่ 20/2527 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 และได้สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น เพิ่มจำนวน 1 หลัง ขนาด 10 ห้องเรียน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา และเปลี่ยนครูใหญ่เป็นนายนวม ชูธรรมธัช  เมื่อปีการศึกษา 2530 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ตามใบอนุญาตเลขที่ 37/2530  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530  และปีการศึกษา 2531  ได้ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น และขยายเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2535 จนมีห้องเรียนและห้องประกอบ จำนวน 35 ห้อง

กุมภาพันธ์ 10, 2527
กรกฎาคม 15, 2537

ปีการศึกษา 2537

ต่อมาปีการศึกษา 2537 ได้ขอยกเลิกการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย  เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่สนใจในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ในปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนจึงได้สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น เพิ่มจำนวน 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ สข. 236/2539  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2539  ซึ่งในระหว่างนั้นโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว จำนวน 7 ห้อง  เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและห้องประกอบทนแทนห้องที่สูญเสียไป เพราะการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และในปีการศึกษานี้ได้เปลี่ยนแปลงผู้จัดการจากนายกระจ่าง จันทราช  เป็นนายสุพจน์ จันทราช  ตามใบอนุญาตเลขที่ สข. 9/2539  ลงวันที่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539  ต่อมาปีการศึกษา 2540 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโรงเรียนและสายการบังคับบัญชาใหม่เพื่อความเหมาะสม และขอเพิ่มหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการขาย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบบ่าย

กรกฎาคม 15, 2537

ปีการศึกษา 2541

ปีการศึกษา 2541 ได้แต่งตั้งนายสุภาพ จันทราช รักษาการแทนครูใหญ่ แทนนายนวม ชูธรรมธัช  และในปีการศึกษา 2542 ได้แต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ และแต่งตั้งครูใหญ่คนใหม่เป็นนางกมรา สะเตโช  ต่อมาปีการศึกษา 2543โรงเรียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

ธันวาคม 30, 2547

ปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2547 มีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 19 ห้องเรียน 1 หลัง และได้ขออนุญาตแต่งตั้งนายสุพจน์ จันทราช ผู้จัดการ ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตที่ สข. 2.12/2547  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547

ธันวาคม 30, 2547

ตราประจำวิทยาลัย

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ภายในมีรายละเอียดดังนี้
 วงกลมด้านนอก ส่วนบน เป็นอักษรไทยว่า โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
วงกลมด้านนอก ส่วนล่าง เป็นอักษรไทยว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วงกลมด้านใน เป็นรูปเรือพาณิชย์ หมายถึงการค้าหรือการดำเนินธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการมีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการพาณิชย์ สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย (ต้นชงโค)
   ต้นชงโค เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ลำต้นและกิ่งอ่อนลู่ลมได้ดี ออกดอกเป็นระยะตลอด มีความสวยงามทั้งใบที่แปลกและดอกที่สีสด บานทนนานเปรียบเสมือนนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมและอดทน ทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์และรักการพัฒนา

สีประจำวิทยาลัย คือ ขาว กับ เทา
สีขาว แสดงถึงความบริสุทธิ์
สีเทา แสดงถึงความคิดหรือสติปัญญา ดังนั้น นักเรียนนักศึกษาของอุดมศึกษาพณิชยการ จึงต้องเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีสติปัญญาในการใฝ่หาความรู้

  • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • ปรัชญาวิทยาลัย
  • ภาระงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสร้างกระบวนการดำรงชีวิตของตนอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนภายใต้มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

ปลูกฝังจริยธรรมเลิศล้ำวิชาการชำนาญทักษะ” 
วิทยาลัยมุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ สติปัญญาและร่างกายโดยการอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีทั้งจิตใจและร่างกาย มีความรู้อย่างแท้จริงในสาขาวิชาที่ตนศึกษามีความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง มีความสุขและต่อเนื่องตลอดชีวิต

1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะสูง
2. สร้างจุดเด่นในการจัดการศึกษาในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
5. สร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาวิชาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในระหว่างเรียน
8. การบริหารงานภายใต้หลักการและวิธีการที่เป็นระบบ
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ส่งเสริมประสบการณ์ผู้เรียน
10. ดำเนินการจัดการศึกษาตามความต้องการ