ประวัติวิทยาลัย

พ.ศ. 2524
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชีในรอบบ่าย ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2524 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2524  โดยมีนายกระจ่าง จันทราช เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  มีนายสมนึก กิ้มสวัสดิ์  เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษา 2524  ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก มีนักศึกษา จำนวน 67 คน มีครูและบุคลากร จำนวน 20 คน และอาจารย์พิเศษจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกจำนวนหนึ่ง มีอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง และอาคารสำนักงานชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ในรอบเช้าและรอบบ่าย  ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2526  ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526
ปีการศึกษา 2527
ต่อมาในปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี รอบเช้า  ตามใบอนุญาตเลขที่ 20/2527 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 และได้สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น เพิ่มจำนวน 1 หลัง ขนาด 10 ห้องเรียน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา และเปลี่ยนครูใหญ่เป็นนายนวม ชูธรรมธัช  เมื่อปีการศึกษา 2530 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ตามใบอนุญาตเลขที่ 37/2530  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530  และปีการศึกษา 2531  ได้ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น และขยายเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2535 จนมีห้องเรียนและห้องประกอบ จำนวน 35 ห้อง
ปีการศึกษา 2537

ต่อมาปีการศึกษา 2537 ได้ขอยกเลิกการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่สนใจในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนจึงได้สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น เพิ่มจำนวน 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ สข. 236/2539 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2539 ซึ่งในระหว่างนั้นโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว จำนวน 7 ห้อง เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและห้องประกอบทนแทนห้องที่สูญเสียไป เพราะการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และในปีการศึกษานี้ได้เปลี่ยนแปลงผู้จัดการจากนายกระจ่าง จันทราช เป็นนายสุพจน์ จันทราช ตามใบอนุญาตเลขที่ สข. 9/2539 ลงวันที่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ต่อมาปีการศึกษา 2540 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโรงเรียนและสายการบังคับบัญชาใหม่เพื่อความเหมาะสม และขอเพิ่มหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการขาย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบบ่าย
ปีการศึกษา 2541
ได้แต่งตั้งนายสุภาพ จันทราช รักษาการแทนครูใหญ่ แทนนายนวม ชูธรรมธัช  และในปีการศึกษา 2542 ได้แต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ และแต่งตั้งครูใหญ่คนใหม่เป็นนางกมรา สะเตโช  ต่อมาปีการศึกษา 2543โรงเรียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ปีการศึกษา 2547

มีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 19 ห้องเรียน 1 หลัง และได้ขออนุญาตแต่งตั้งนายสุพจน์ จันทราช ผู้จัดการ ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตที่ สข. 2.12/2547  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 

ตราประจำวิทยาลัย

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ภายในมีรายละเอียดดังนี้
วงกลมด้านนอก ส่วนบน เป็นอักษรไทยว่า โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
วงกลมด้านนอก ส่วนล่าง เป็นอักษรไทยว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วงกลมด้านใน เป็นรูปเรือพาณิชย์ หมายถึงการค้าหรือการดำเนินธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการมีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการพาณิชย์ สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย (ต้นชงโค)

ต้นชงโค เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ลำต้นและกิ่งอ่อนลู่ลมได้ดี ออกดอกเป็นระยะตลอด มีความสวยงามทั้งใบที่แปลกและดอกที่สีสด บานทนนานเปรียบเสมือนนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมและอดทน ทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์และรักการพัฒนา

สีประจำวิทยาลัย คือ ขาว กับ เทา

สีประจำวิทยาลัย คือ ขาว กับ เทา สีขาว แสดงถึงความบริสุทธิ์ สีเทา แสดงถึงความคิดหรือสติปัญญา ดังนั้น นักเรียนนักศึกษาของอุดมศึกษาพณิชยการ จึงต้องเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีสติปัญญาในการใฝ่หาความรู้