ข้อมูลอาคารสถานที่

สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน และปฏิบัติการต่างๆ   มีอาคารเรียนทั้งหมด 6 อาคาร ดังนี้

อาคารเรียน 1 ประกอบด้วย

 1. ป้อมยาม
 2. ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
 3. ฝ่ายส่งเสริมฯนักเรียน/นักศึกษา
 4. ห้องรับสมัคร
 5. ห้องปฏิบัติการบัญชี
 6. ห้องวาดเขียน
 7. ห้องกองทุนกู้ยืมฯ
 8. ห้องพักครูหมวดบัญชีและปฏิบัติการบัญชี
 9. ห้องน้ำชาย,ห้องน้ำหญิง
 10. ห้องพักแม่บ้าน
 11. ห้องสื่อและประชาสัมพันธ์
 12. ห้องประชุมจันทราช

อาคารเรียน 2 ประกอบด้วย

 1. สหกรณ์วิทยาลัย
 2. ห้องเรียนสาขา IT
 3. ห้องปฏิบัติสาขาภาษาต่างประเทศ
 4. ห้องปฏิบัติสาขาการท่องเที่ยว
 5. ห้องปฏิบัติสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 6. ห้องปฏิบัติการบัญชี
 7. ฝ่ายบริการการศึกษา
 8. ห้องพัสดุ
 9. ห้องโรเนียว
 10. ห้องพยาบาล
 11. ห้องช่าง
 12. ห้องสมุด
 13. ห้องโสตฯ
 14. ห้องจริยธรรม

อาคารเรียน 3 ประกอบด้วย

 1. ห้องเรียน
 2. ห้องหมวดการจัดการโลจิสติกส์

อาคาเรียน 5 ประกอบด้วย

 1. ห้องเรียน
 2. ห้องหมวดสามัญฯ
 3. ห้องหมวดการตลาด
 4. ห้องน้ำชาย-หญิง
อาคารเรียน 6 ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติการตลาด
2. ห้องเรียน

อาคารเรียน 4 ประกอบด้วย

 1. ห้องประชุมใหญ่
 2. ห้องเรียน
 3. ห้องเครื่องเสียง
 4. ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา
 5. ห้องธนาคารโรงเรียน
 6. ห้องบริหารทั่วไป
 7. ห้องแนะแนว
 8. ห้องทะเบียน
 9. ห้องผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต
 10. ห้องผู้อำนวยการ
 11. ห้องการธุรการและการเงิน
 12. ห้องวิชาการ
 13. ห้องหมวดคอมพิวเตอร์
 14. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
 15. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-12